Základní škola Zabrušany

Zprávy z ředitelny

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

Charakteristika školy

ŠVP ZŠ Zabrušany „Společně to dokážeme“ vychází z RVP pro ZV. Snaží se o snadný přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání na ZŠ. Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na komunikaci, kooperaci, práci s informacemi, péči o žáky s přihlédnutím na individuální potřeby, možností a zájmy každého žáka, rodinnou atmosféru školy.

 • V současné době je vyučováno malotřídně pro 5 ročníků 1. stupně ZŠ.
 • Školní rok 2020 - 2021 začal v úterý 1. 9. 2020.
 • Nastoupilo 47 žáků do pěti ročníků.
 • Žáci jsou rozděleni do tří tříd.

I. třída
1. ročník -  12 žáků

II. třída
2. ročník -  14 žáků
3. ročník -  4 žáků

III. třída
4. ročník -  8 žáků
5. ročník -  9 žáků

Foto školy

Pedagogický sbor

Mgr. Dana Plachá

ředitelka školy

Mgr. Miluše Vaníková

třídní učitelka I. třídy

Mgr. Jana Šlechtová

třídní učitelka II. třídy

Mgr. Marcela Pavlisová

třídní učitelka III. třídy

Mgr. Jindřiška Zimová

asistent pedagoga

Pavla Homičová

vychovatelka ŠD

Eva Korálová

asistent pedagoga

Lenka Grimová

asistent pedagoga

Co škola nabízí

Zázemí

 • zastřešenou pergolu na výuku venku
 • školní hřiště s průlezkami
 • pískem a dřevěným domkem na hračky
 • tělocvičnu
 • školní zahradu pro pěstitelské práce i k relaxaci

Vybavení

 • nově vybavenou počítačovou učebnu
 • interaktivní tabule ve všech třídách
 • školní knihovnu – k dispozici všem žákům

Aktivity

 • každoroční nocování žáků ve škole
 • akce pro žáky a jejich rodiče (dílny, tradiční akce – lampionový průvod, oslava Dne dětí)
 • celoroční akce + dokument ke stažení viz níže „Celoroční akce“
 • účast v soutěžích, výlety, exkurze

Podmínky pro výuku

 • projektové dny
 • projekt „Škola nanečisto“ pro budoucí prvňáčky
 • plavání pro žáky všech ročníků
 • vyučování v malých skupinách žáků
 • anglický jazyk již od prvního ročníku

Spolupráce

 • spolupráci s ZUŠ Duchcov – výuka probíhá v budově naší školy
 • spolupráci s oběma mateřskými školkami (MŠ Zabrušany a MŠ Želénky)
 • školní družinu
 • stravování ve vlastní školní jídelně
 • bezplatné zájmové kroužky

Dokumenty ke stažení

Celoroční akce a projekty

Celoroční akce

·         První zvonění – slavnostní zahájení školního roku
·         Focení prvňáčků
·         T-Mobile olympijský běh
·         Hravě o prevenci – preventivní program, 1. část
·         Záložka do knihy spojuje školy – 11. ročník
·         Projekt „72 hodin“
·         Den stromů – školní projekt
·         Kulturní program při vítání občánků v obci
·         Lampionový průvod – sv. Martin
·         Slabikářový den
·         Rozsvícení vánočního stromu v obci
·         Slavnostní předání pololetního vysvědčení žákům 1. ročníku
·         Vzdělávací program Zdravá 5
·         Karneval
·         Preventivní program Hravě o prevenci – 2. část
·         Projekt „Veselé zoubky“ s dm drogerie markt s.r.o.
·         Velikonoční dílna
·         Loučení s Moranou
·         Den otevřených dveří
·         Den Země
·         Pálení čarodějnic
·         Dopravní hřiště
·         Oslava Dne dětí s rodiči
·         Den bez rozvrhu podle přání žáků
·         Školní výlet
·         Vycházka do Duchcova
·         Sportovní školní olympiáda

Projekty

· Projekt Jsem Čech (jednotlivé akce a projektové dny vztahující se k historickým tradicím a zvykům našeho národa)
· Projekt Škola nanečisto (postupné zapojování předškolních dětí z MŠ do akcí pořádaných ZŠ a pomalé seznamování se školou a paní učitelkou)
· Třídění odpadu ve škole - papír, plasty, nápojové kartony, sklo
· Recyklohraní, školní recyklační program - sběr vysloužilých elektrospotřebičů
· Čtení pomáhá – zapojení do charitativního projektu, podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti
· Ovoce a zelenina do škol – zapojení do projektu podporujícího zdravé stravování žáků (ovoce, zelenina)
·  Mléko do škol – zapojení do projektu podporujícího zdravé stravování žáků (neochucené mléko)
· Projekt Sazka Olympijský víceboj – podpora sportu a zdravého životního stylu
· Soutěž o největšího čtenáře - podpora čtenářství, čtenářské gramotnosti žáků školy