Základní škola Zabrušany

Charakteristika školy

ŠVP ZŠ Zabrušany „Společně to dokážeme“ vychází z RVP pro ZV. Snaží se o snadný přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání na ZŠ. Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na komunikaci, kooperaci, práci s informacemi, péči o žáky s přihlédnutím na individuální potřeby, možností a zájmy každého žáka, rodinnou atmosféru školy.

 • V současné době je vyučováno malotřídně pro 5 ročníků 1. stupně ZŠ.
 • Školní rok 2019 - 2020 začal v pondělí 2. 9. 2019.
 • Nastoupilo 44 žáků do pěti ročníků.
 • Žáci jsou rozděleni do tří tříd.

II. třída
1. ročník -  15 žáků

II. třída
2. ročník -  6 žáků
3. ročník -  8 žáků

III. třída
4. ročník -  9 žáků
5. ročník -  6 žáků

Pedagogický sbor

Mgr. Dana Plachá

ředitelka školy

Mgr. Miluše Vaníková

třídní učitelka I. třídy

Mgr. Jana Šlechtová

třídní učitelka II. třídy

Mgr. Marcela Pavlisová

třídní učitelka III. třídy

Mgr. Jindřiška Zimová

asistent pedagoga

Pavla Homičová

vychovatelka ŠD

Eva Korálová

asistent pedagoga

Co škola nabízí

Zázemí

 • zastřešenou pergolu na výuku venku
 • školní hřiště s průlezkami
 • pískem a dřevěným domkem na hračky
 • tělocvičnu
 • školní zahradu pro pěstitelské práce i k relaxaci

Vybavení

 • nově vybavenou počítačovou učebnu
 • interaktivní tabule ve všech třídách
 • školní knihovnu – k dispozici všem žákům

Aktivity

 • každoroční nocování žáků ve škole
 • akce pro žáky a jejich rodiče (dílny, tradiční akce – lampionový průvod, oslava Dne dětí)
 • celoroční akce + dokument ke stažení viz níže „Celoroční akce“
 • účast v soutěžích, výlety, exkurze

Podmínky pro výuku

 • projektové dny
 • projekt „Škola nanečisto“ pro budoucí prvňáčky
 • plavání pro žáky všech ročníků
 • vyučování v malých skupinách žáků
 • anglický jazyk již od prvního ročníku

Spolupráce

 • spolupráci s ZUŠ Duchcov – výuka probíhá v budově naší školy
 • spolupráci s oběma mateřskými školkami (MŠ Zabrušany a MŠ Želénky)
 • školní družinu
 • stravování ve vlastní školní jídelně
 • bezplatné zájmové kroužky

Rozvrh hodin

Dokumenty ke stažení

Celoroční akce a projekty

Celoroční akce

• První zvonění – slavnostní zahájení školního roku
• Focení prvňáčků
• Recyklohraní
• Branný den
• Kulturní program při vítání občánků v obci
• Projekt „72 hodin“
• Den stromů – školní projekt
• Slabikářový den
• Soutěž a výstava dětských výtvorů – téma Vánoce
• Návštěva představení 3D kina v Galerii Teplice
• Vánoční dílna
• Lampionový průvod – přivolání Martina na bílém koni (za účasti rodičů)
• Rozsvícení vánočního stromu v obci
• Vánoční besídka pro žáky a rodiče
• Slavnostní předání pololetního vysvědčení žákům 1. ročníku
• Karneval
• Vzdělávací program Zdravá 5
• Loučení s Moranou
• Velikonoční nadílka
• Den otevřených dveří
• Zápis žáků do 1. ročníku
• Den Země
• Každoroční spaní ve škole
• Dopravní hřiště
• Oslava Dne dětí s rodiči
• Den bez rozvrhu podle přání žáků
• Školní výlet
• Sportovní školní olympiáda
• Vycházka do Duchcova

Projekty

 • Projekt Jsem Čech (jednotlivé akce a projektové dny vztahující se k historickým tradicím a zvykům našeho národa).
 • Projekt Škola nanečisto (postupné zapojování předškolních dětí z MŠ do akcí pořádaných ZŠ a pomalé seznamování se školou a paní učitelkou).
 • Soutěž ve sběru papíru, plastových lahví a víček – září – červen, firma Suroviny Švarc (celoroční sběr s vyhlášením a odměnou pro tři nejlepší sběrače, možnost zapojení celé rodiny a přátel).
 • Projekt Recyklohraní, školní recyklační program - sběr vysloužilých elektrospotřebičů – září – červen.
 • Čtení pomáhá – zapojení do charitativního projektu, podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti.
 • Ovoce a zelenina do škol – zapojení do projektu podporujícího zdravé stravování žáků (ovoce, zelenina).
 • Mléko do škol – zapojení do projektu podporujícího zdravé stravování žáků (neochucené mléko).
 • Projekt Sazka Olympijský víceboj – podpora sportu a zdravého životního stylu.